Main menu

Årsmøte

Husk årsmøte førstkommende torsdag  kl. 19 i kantinen på Follebu skole.

Saksliste for årsmøte ihht ny lovnorm som skal vedtas på årsmøte.

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle ny lovnorm forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[1]
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder
  • 5 styremedlemmer og 0 varamedlem (ihht valgkomiteens innstilling og styrets medlemmer som er på valg)
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • To revisorer.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

   Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.